Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony ZP.1.2020
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:
„ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 10, GMINA MUROWANA GOŚLINA”