Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MG Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Murowanej Goślinie (KRS 0000330285) uchwałą z dnia 28 grudnia 2023 r. postanowiło z dniem 1 stycznia 2024 r. rozwiązać Spółkę poprzez likwidację. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres Spółki.
Likwidator spółki: Kamil Pajewski