REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

§ 1

 • Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 • Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 • Hala sportowa jest czynna:
  • poniedziałek - piątek w godz. 8:00-23:00,
  • sobota - niedziela w godz. 9:00-22:00,
  • w razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 • W dni powszednie w godzinach od 8:00-16:00 sala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół gminnych i stowarzyszeniowych.
 • W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

 • Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 3

Z hali sportowej mogą korzystać:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
 • kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby, które wykupiły bilet, karnet lub biorą udział w zajęciach organizowanych przez MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o. lub inny podmiot związany z MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o. umową.

§ 4

 • Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego (obuwie sportowe przystosowane do nawierzchni Teraflex).
 • Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
  • punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  • utrzymania czystości w obiekcie,
  • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
  • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.
 • Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.
 • O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 • Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

§ 5

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 • napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 • chodzić na płytę bez zezwolenia,
 • wprowadzać na teren hali zwierząt,
 • spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
 • używania trąbek i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla słuchu pozostałych użytkowników hali.

§ 6

 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
 • Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 • Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
 • Skargi i wnioski przyjmuje Prezes MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o.

§ 7

W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej określonych Regulaminem, zainteresowane szkoły, uczniowskie kluby sportowe i zorganizowane grupy pragnące dokonać rezerwacji wynajmu hali na kolejny rok, powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów, najpóźniej do 31 lipca każdego roku, Prezesowi MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o.

Grupy niezgłoszone korzystać będą w terminach nie zarezerwowanych.

W podaniu należy zaznaczyć:

 • imię i nazwisko podpisującego umowę,
 • pełną nazwę wynajmującego i jego adres,
 • osobę odpowiedzialna za grupę korzystającą z hali i numer telefonu kontaktowego,
 • szczegółowe terminy wynajmu,
 • sposób rozliczania w przypadku opłat za wynajem pomieszczeń hali.

WYDARZENIA

Finał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców Licealiada 2018/2019.

Finał Turnieju Jednostek Pomocniczych gminy Murowana Goślina.

III Turniej Champions League Kids Cup

Finały Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówkę

II Turniej Champions League Kids Cup

Champions League Kids Cup

X-Mass Cup

Reiss Cup w Murowanej Goślinie

Kabaret Smile 30.09 w Murowanej Goślinie

Kabaret Młodych Panów - "BOGOWIE"

Jubileuszowa Gala MMA Slugfest 10 w Murowanej Goślinie